Vedtægter

Foreningens navn er ”Køge Sportsfiskerforening”, og dens hjemsted er Køge Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er:
*at samle sportsfiskere
*at arbejde på en forbedring af medlemmernes sportsfiskerfærdigheder
*at arbejde for bevarelse og udvikling af fiskevande
*at ophjælpe fiskebestande
*at udbrede kendskab til sportsfiskeri
*at medvirke til, at børn og unge udvikles som gode naturbrugere
§ 3.
Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå samarbejdsaftaler med andre lyst- og sportsforeninger samt grønne organisationer. Beslutning om en sådan samarbejdsaftale kan indankes for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 4.
Foreningens medlemstal er begrænset og fastsættes for det efterfølgende år på den ordinære generalforsamling, idet der tages stilling til – efter råd fra bestyrelsen – om foreningens fiskevande kan bære en yderligere tilgang af medlemmer.

For at blive optaget som seniormedlem skal man være fyldt 18 år. Juniorer kan optages uanset alder som junior- og familiemedlemmer. Børn under 10 år kan af seniormedlemmer registreres som juniormedlemmer uden betaling.

Medlemmer, der opfylder kravet til pensionistmedlemskab, betaler reduceret kontingent.
Aldersgrænsen for pensionistmedlemmer betyder, at man skal være fyldt 67 år for at opnå pensionistmedlemskab.
Æresmedlemmer er kontingentfrie efter generalforsamlings beslutning.

Formanden og kassereren kan i særlige tilfælde udstede gæstekort gældende til alle foreningens fiskevande til dagkortspris, gæst og medlem skal fremvise gyldigt fiskekort.
Endvidere har formanden og kassereren ret til i særlige tilfælde at tilbyde medlemmer medlemsskab til reduceret pris eller gratis medlemskab for maksimum ét år.
Ikke-medlemmer kan fiske i Tryggevælde å på dagkortstykker ved køb af fiskekort, hvis pris fastsættes af bestyrelsen.

§ 5.
Betaling af kontingent skal være foreningen i hænde senest sidste hverdag i februar, og gælder for perioden 1/3 til ultimo februar det næstkommende år.
Er kontingent ikke indgået senest sidste hverdag i februar, slettes medlemmet og kan kun optages som medlem igen mod nyt indskud, såfremt et sådan er fastsat.

Fisketegn og den obligatoriske fiskelicens er strengt personligt og skal altid medbringes på fisketure. Disse kan fordres fremvist af ethvert medlem.
Udeblivelse eller for sen afmelding fra ture betales med et gebyr, fastsat af bestyrelsen. Tilmelding til ture er bindende og der hæftes personligt for betaling.

§ 6.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækninger eller, hvis blot eet medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af januar måned, og indkaldelse sker fra bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem via e-mail eller post. Ønskes indkaldelse pr. post, skal dette meddeles bestyrelsen ved indmeldelse.
Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dagsorden skal indeholde:
Beretninger.
Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
Kontingent og indskud for den kommende sæson.
Fastsættelse af medlemstal.
Præmieuddeling.
Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest d. 15/12 i året før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen.
Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne femsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 7.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med gyldigt medlemskort. Dog er bestyrelsen berettiget til at indbyde ikke-medlemmer til generalforsamlingen, f.eks. hvor det ved vigtige beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig tilstede under behandlingen af spørgsmålet.

Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer – Dog med undtagelse af de i § 8 og § 17 nævnte tilfælde. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigent og referenten.

§ 8.
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor – Dog undtaget § 18 om foreningens ophævelse.
Foreningens vedtægter foreligger ved generalforsamlinger. Foreningens vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside.

§ 9.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Ved indkaldelse til generalforsamlingen meddeler bestyrelsen hvor mange bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsen ønsker at bestå af i det kommende år. Det heraf fastlagte tal styrer hvor mange som er på valg det enkelte år. Hvis bestyrelsen skal bestå af andet end 7 medlemmer, kræver det generalforsamlingens godkendelse.

Desuden vælges 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor. Den kritiske revisor vælges i lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år.
Bestyrelsen udpeger de fiskeopsynsmænd, som den skønner nødvendigt og som kan opnås tilladelse til fra Fiskeriministeriet. Ligeledes udpeger bestyrelsen de fiskekontrollører, som den skønner nødvendigt.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration i overensstemmelse med vedtægterne og under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører ved referenten et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet fremgår af foreningens hjemmeside. Undtagelse herfor er personsager og emner af særlig følsom karakter.

§ 10.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at foreningens midler indsættes på foreningskonto i anerkendt bank. Kassereren må ikke have mere end 5.000 kroner (femtusinde kroner) i kontante penge i kassen.
Udbetalinger fra foreningens konti foretages af kassereren, i hans forfald formanden. På hvert ordinært bestyrelsesmøde, dog minimum én gang hver 3. måned, skal formanden (i hans forfald næstformanden) attestere bilag og kontoudtog.
Regnskabsbilag fra formanden attesteres af næstformanden.
Kassereren er pligtig til at forelægge foreningens regnskaber for bestyrelsen og revisorerne, så ofte det forlanges.
Regnskaberne må ikke offentliggøres i dagspressen.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 11.
Regnskabets revision foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der er pligtige til at foretage revision og påtegne regnskabet inden foreningens generalforsamling.
Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er til stede.

§ 12.
Foreningens ordens- og fiskereglement skal fremgå af foreningens hjemmeside og gælder for alle foreningens fiskevande.
Per 02/06-2016 lyder ordens- og fiskereglement således:

Fiske- og ordensreglement for medlemmer af KSF, børn der fiskeri gratis samt købere af dagkort:

 1. Fiskeri skal ske på en sportsmæssig måde, og højst med tre liner.
 2. Affald, kroge og fiskeliner bortskaffes i de opstillede affaldsstativer
 3. Respekter og vis hensyn til lodsejerne
 4. Benyt kun de anviste parkeringsmuligheder, adgangsveje og stier til fiskevandet
 5. Ethvert hensyn til fugle, hårvildt og naturen generelt skal tages.
 6. Vis hensyn til dine medfiskere generelt
 7. Hold afstand til dine medfiskere
 8. At opretholde almindelig ro og orden, og ellers følge de for området gældende regler

Det er forbudt at:

 • Fiske fra båd, flydering, paddleboard, badering eller andre lignende flydende platforme i foreningens fiskevand i Tryggevælde å.
 • Fiske med alle andre redskaber end fiskestang og line.
 • Fiske på selve slusen og ud mod Køge Bugt i Tryggevælde å
 • Slå telt eller lignende (herunder også bivvy) op, grave i terrænet samt at tænde bål
 • Beskadige indhegninger, hegn, faciliteter, afgrøder og rør-bevoksninger
 • Medtage løse hunde
 • Efterlade affald, kroge og fiskeliner
 • Fra Prambroen til vejen, der fører over slusen, at fiske andre steder end på den østlige side af Tryggevælde å

Regler for dagkort lyder per 02/06-2016 således:

 • Personer over 10 år skal løse dagkort
 • En voksen køber af dagkort kan medtage max 2 børn op til 10 år gratis.
 • Dagkortet er kun gyldigt sammen med statens obligatoriske fisketegn
 • Fiskeri med dagkort giver ret til fiskeri til de på kortet anførte strækninger.
 • Dagkortet er strengt personligt, og skal bæres synlig under fiskeri.
 • Dagkort skal forevises fiskeriopsynet på forlangende.
 • Køber af dagkort hæfter for skader han eller hun forvolder ved fiskevandet

Ændringer til foreningens ordens- og fiskereglement samt regler for dagkort fremføres og besluttes ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er dog bemyndiget til at foretage straksændringer i foreningens ordens- og fiskereglement, samt regler for dagkort, med omgående virkning for at beskytte fiskebestande, forhold til lodsejere samt foreningens virke generelt. Straksændringer kan indankes for en generalforsamling.

Overholdes reglementerne ikke at et medlem, eller skader medlemmet foreningens virke på anden vis, kan bestyrelsen træffe beslutning om karantæne eller eksklusion. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling.

Købere af dagkort kan ved overtrædelse af reglementerne, eller ved en anden for foreningen skadelig virksomhed, miste retten til at købe dagkort igen. En sådan beslutning træffes af bestyrelsen.

§ 13.
Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde erhverve sig eller søge at erhverve fiskevand lejet af foreningen. Overtrædelse kan ved bestyrelsesbeslutning medføre eksklusion. Denne beslutning kan ankes ved en efterfølgende generalforsamling.

§ 14.
Bestyrelsen kan nedsætte de arbejdsudvalg, som den finder nødvendig. Disse arbejdsudvalg kan om nødvendig suppleres med menige medlemmer. Udvalgene er rådgivende overfor bestyrelsen.
§ 15.
Bestyrelsen fastsætter til enhver tid reglerne for de respektive konkurrencer, herunder fangststeder mv. Reglerne for konkurrencerne kan findes på foreningens hjemmeside.
§ 16.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller den samlede bestyrelse. Ved optagelses af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 17.
Foreningens ophævelse:
når mindst 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsen til denne skal ske med mindst 3 ugers varsel skriftligt eller pr. mail til samtlige medlemmer.

På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkende ophævelsen, samt bestemme, hvordan foreningens midler anvendes. De må dog kun anvendes til sportsfiskeriets fremme.

§ 18.
Foranstående vedtægter træder i kraft d. 28/01-2019, hvorfor tidligere vedtagne vedtægter hermed annulleres.