Indkaldelse til generalforsamling mandag den 28. januar 2019.

Køge d. 1. januar 2019
 
Hermed indkaldes til årlig generalforsamling i Køge Sportsfiskerforening mandag d. 28 januar 2019.

Sted:  Spejderhytten, Marksvinget 22, 4600 Køge.
Tid: Kl. 19.

Dagsorden:
 • 1) Valg af dirigent.
 • 2) Beretninger.
 • 3) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)
 • 4) Indkomne forslag.
  • a) Bestyrelsen indstiller en ændring af § 6 og § 9 i foreningens vedtægter jvf. referat af sidste års generalforsamling – Se bilag for ordlyden.
  • b) Bestyrelsen indstiller en ændring af § 4, 5 og 7 i foreningens vedtægter – Se bilag for ordlyden.
 • 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter:
  • a) Bestyrelsens forslag om antal bestyrelsesmedlemmer: 7
  • b) På valg:
  • Formand: John Østergaard
  • Revisor: Jørgen Guldbrandsen
  • Bestyrelsesmedlem: Jesper Stenkilde
  • Bestyrelsesmedlem: Torben Pedersen
 • 6) Kontingent og indskud for den kommende sæson.
 • 7) Fastsættelse af medlemstal.
 • 8) Præmieuddeling - Klubmesterskab
 • 9) Eventuelt.
 
I pausen fejrer vi - med lagkage og kaffe - et godt år med bl.a. medlemsfremgang igen.

Vel mødt.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
Køge Sportsfiskerforening

 
BILAG: Bestyrelsens indtilling til ændringsforslag til KSF's vedtægter.
 
Punkt 4.a. på dagsordenen.
 
Følgende afsnit i nuværende § 6:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen.
Ovenstående afsnit i § 6 foreslås ændret til:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest d. 15/12 i året før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen.

Følgende afsnit i nuværende § 9:
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Ovenstående afsnit i § 9 foreslås ændret til:
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Punkt 4.b. på dagsordenen.
 
Følgende afsnit i nuværende § 4:
For at blive optaget som seniormedlem skal man være fyldt 18 år. Juniormedlemmer kan optages, når de er fyldt 10 år. Børn under 10 år kan af seniormedlemmer medtages uden betaling.
Ovenstående afsnit i § 4 foreslås ændret til:
For at blive optaget som seniormedlem skal man være fyldt 18 år. Juniorer kan optages uanset alder som junior- og familiemedlemmer. Børn under 10 år kan af seniormedlemmer registreres som juniormedlemmer uden betaling.
 
Følgende afsnit i nuværende § 5:
Kontingent skal betales senest 1. februar, og gælder for perioden 1/3 til den 1/3 det kommende.
Er kontingent ikke indgået senest 1. februar eller den af bestyrelsen fastsatte dato, slettes medlemmet og kan kun optages som medlem igen mod nyt indskud.
Ovenstående afsnit i §5 foreslås ændret til:
Betaling af kontingent skal være foreningen i hænde senest sidste hverdag i februar, og gælder for perioden 1/3 til ultimo februar det næstkommende år.
Er kontingent ikke indgået senest sidste hverdag i februar, slettes medlemmet og kan kun optages som medlem igen mod nyt indskud, såfremt et sådan er fastsat.

Følgende afsnit i nuværende § 7:
Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer – Dog med undtagelse af de i § 9 og § 18 nævnte tilfælde
Ovenstående afsnit i § 7 foreslås ændret til:
Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer – Dog med undtagelse af de i § 8 og § 17 nævnte tilfælde.

Følgende afsnit i nuværende § 15
Fisk, der er fanget i vande, hvor Køge sportsfiskerforening har fiskeret, samt i Køge å´s nedre løb fra Ringvejsbroen og Køge havneområde samt langs kysten, fra udløbet af Skensved å til og med Strandegårds Dyrehave, og endvidere fisk, der er fanget på foreningens ture kan præmieres.
Fisk, der er fanget på privat arrangerede bådture kan ikke komme i betragtning ved foreningens præmieringer.
Ovenstående § 15 foreslås ændret til:
Bestyrelsen fastsætter til enhver tid reglerne for de respektive konkurrencer, herunder fangststeder mv. Reglerne for konkurrencerne kan findes på foreningens hjemmeside.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Ellehammervej 11b, 4840 Nørre Alslev - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com