Status på aborreundersøgelsen i Køge- og Tryggevælde Å.

For snart et år siden startede undersøgelsen af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å som et samarbejde mellem Køge Kommune, Københavns Universitet og Køge Sportsfiskerforening, og der er sket meget siden da. Først vil vi gerne takke alle, der har deltaget og benytte lejligheden til at bede alle om fortsat at holde ekstra udkig efter mærkede aborrer både i åer og på kysterne – primært i Øst- og Sydsjælland. En fisk mærket i Køge Å er dukket op i Sverige, så vi ved, at de kan være kommet langt omkring. Mærkerne sidder under bagerste rygfinne og kan være en smule tilgroede, så hold godt øje. Fangster kan let indberettes på www.saltnfish.dk.Giv gerne så mange detaljer som muligt og giv os også gerne din e-mail, hvis du vil have lidt info om fiskens vandreadfærd og vækst. HUSK AT LADE MÆRKET SIDDE, HVIS DU SÆTTER FISKEN UD IGEN!

Citizen Science – Fisker du efter aborrer i Køge- eller Tryggevælde Å?
Vi kan få et endnu bedre datagrundlag, hvis fangster af ikke-mærkede aborrer også registreres på www.saltnfish.dk. Derfor håber vi, at alle der fisker aborrer i Køge- eller Tryggevælde Å vil hjælpe med at indberette jeres fangster af aborrer. Uanset om du fanger 1 eller 10 aborrer, mærkede eller ikke-mærkede, så er din indberettede fangst med til at gøre undersøgelsen af bestandstørrelserne mere præcis. Du skal blot notere længde og vægt på dine fangster og derefter indberette dem på www.saltnfish.dk. Hvis det er mærkede fisk, skal du yderligere notere nummer og farve på mærkerne – Et skarpt nærbillede af mærket kan også gøre det. Her følger en status på de enkelte delelementer i undersøgelsen:

Undersøgelse af bestandstørrelserne af aborrer i Køge Å og Tryggevælde Å
Fra efteråret 2020 frem til foråret 2021 blev der mærket knap 900 aborrer i Køge Å, og ca. 120 aborrer i Tryggevælde Å. Baseret på data frem til dags dato er det foreløbige estimat af bestandene således:

  • Køge Å: Omtrent 16.000 individer baseret på et relativt stort datagrundlag.
  • Tryggevælde Å: Omtrent 600 individer. Estimatet er usikkert pga. et væsentlig mindre datagrundlag. Beregningsmodellen viser dog med 95 % sikkerhed, at bestanden er på max 1.600 individer.

Mærkning af aborrer i både Køge Å og Tryggevælde Å vil fortsætte frem til foråret 2022.

Undersøgelse af aborrernes vandring mellem Køge Å, Tryggevælde Å, og Køge Bugt
Vi kan indtil videre konkludere, at aborrerne fra Køge Å vandrer ud i Køge bugt i det sene forår. Dette er dog baseret på meget få observationer:

  • To aborrer er blevet fanget i Køge Bugt nær de to åer
  • Tre aborrer har vandret fra den ene å til den anden
  • En enkelt aborre er blevet fanget i Sverige ca. 50 km i ret linje fra Køge Å

Det skal nævnes, at observationer af vandringer kan udfordre den umiddelbare antagelse om, at der er tale om flere selvstændige bestande. Dette skal belyses nærmere via DNA-analyser.

Undersøgelse af genetiske slægtskaber mellem aborrer i Køge Å og Tryggevælde Å
Der er indsamlet DNA-materiale fra Køge Å, Tryggevælde Å, Ølsemagle Revle, Præstø, Ishøj og Brommelille Sø. Formålet med den omfattende indsamling af DNA er at kunne fastslå genetiske slægtskaber og at kunne sammenligne DNA med aborrer, der udelukkende lever i ferskvand. DNA-analysen vil også kunne give et fingerpeg i retning af bestandstørrelser, og vil desuden være med til at underbygge (eller afkræfte) de allerede udførte estimater af bestandene. Arbejdet med at fastslå genetiske slægtskaber er et omfattende arbejde, og DNA-analyser vil derfor indgå i kommende studerenes uddannelsesforløb efter aftale med Københavns Universitet.At kunne sammenligne DNA fra aborrer, der lever udelukkende i ferskvand, med aborrer fra Køge Å, Tryggevælde Å, Ølsemagle Revle, Præstø og Ishøj har både værdi for indeværende undersøgelse og gør det yderligere muligt at bruge resultaterne i grundforskningsøjemed.

Undersøgelse af gydehabitat i nedre Køge Å og Køge Åbassin
Der blev udlagt juletræer i Køge Å på strækket fra lige opstrøms Gammel Køgegård og ud til åbassinet. Vi kunne ved besigtigelse konstatere, at der ikke er foregået gydning på de udlagte juletræer fra Køgevej og nedstrøms. Der blev dog observeret rognstrenge på juletræerne ved Gammel Køgegård. Det var en overraskelse, at der ikke foregik gydning i alle de nævnte områder med de udlagte juletræer. Inspektion af de udlagte juletræer vil derfor ske igen i gydesæsonen i foråret 2022, da vejrmæssige omstændigheder i år kan have påvirket både tidspunktet for gydningen og muligheden for at besigtige juletræerne på det optimale tidspunkt. Yderligere vil frivillige afsøge både øvre dele af Tryggevælde Å og Køge Å opstrøms Gammel Køgegård i forsøget på at fastslå, hvor de primære gydeområder er placeret i de respektive åer.

Et vellykket kandidatforløb og en færdiguddannet biolog
Som tidligere nævnt udgjorde det første år af undersøgelsen også det afsluttende kandidatforløb hos en biologistuderende på Københavns Universitet. Den nu tidligere biologistuderende – Jonas – endte med et 12-tal for sin afsluttende kandidatopgave og kan nu kalde sig biolog. Der skal lyde en tak for den store indsats i alle døgnets timer og så selvfølgelig et stort tillykke til Jonas. En ny aborrefisker er født, og vi mistænker, at Jonas det næste års tid nok ikke helt kan holde sig væk fra den resterende del af undersøgelsen af de kære aborrer – Det ville næsten også være underligt 🙂